Auteur : Haim SHAFIR

Bungee

 Haim SHAFIR    

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 5
Durée
lg-icone-duree
15' - 30'
Age
lg-icone-age
8 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Clac clac

 Haim SHAFIR    Markus WAGNER

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 6
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
4 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Crazy Cups

 Haim SHAFIR    Yaniv SHIMONI, Barbara SPELGER

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 4
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
6 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Crazy Cups +

 Haim SHAFIR    Yaniv SHIMONI, Barbara SPELGER

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 0
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
6 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Double Mot

 Haim SHAFIR    Marina ZLOCHIN

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 10
Durée
lg-icone-duree
15' - 30'
Age
lg-icone-age
8 +
Avis
lg-icone-nb_avis
1

Halli Galli

 Haim SHAFIR    

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 6
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
6 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Halli Galli Junior

 Haim SHAFIR    

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 4
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
4 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Piraten Kapern

 Haim SHAFIR    Jose PEDRO

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 5
Durée
lg-icone-duree
15' - 30'
Age
lg-icone-age
8 +
Avis
lg-icone-nb_avis
1

Trifouilli

 Haim SHAFIR    Yaniv SHIMONI

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 4
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
5 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0

Wilde Bande

 Haim SHAFIR    

Joueurs
lg-icone-nbr
2 à 4
Durée
lg-icone-duree
0 - 15'
Age
lg-icone-age
5 +
Avis
lg-icone-nb_avis
0
  10 jeux